Sosiaalihuollon Asiakaslaki

Sosiaalihuollon Asiakaslaki

Asiakkaan ja potilaan oikeudet. Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa sekä oikeuksia turvataan laeissa. Laeissa määritellään ne oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan potilaita ja sosiaalihuollon asiakkaita on kohdeltava.

Sosiaalihuollon asiakaslaki Muistutus ja oikeus hakea muutosta päätökseen Asiakas voi tehdä muistutuksen, jos hän on tyytymätön saamaansa kohteluun sosiaalihuollossa.

Sosiaalihuollon asiakaslaki Asiakkaalla on oikeus hyvään sosiaalihuoltoon, kohteluun ja palvelusuunnitelmaan Asiakkaalla on oikeus saada hyvää sosiaalihuoltoa.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta eli asiakaslaki. Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi. Laki koskee sekä viranomaisten että yksityisten järjestämää sosiaalihuoltoa. Kansaneläkelaitosta eli Kelaa laki ei koske.

Sosiaalihuollon asiakaslaki. Itsemääräämisoikeus. Asiakkaalla on oikeus määrätä itse omista asioistaan niin pitkälle, kuin se suinkin on mahdollista. Asiakas ei osaa aina itse kertoa, millaista hoitoa tai palvelua hän haluaa. Tällainen ongelma voi olla esimerkiksi kehitysvammaisella, päihdeongelmaisella, mielenterveyspotilaalla tai vanhuksella, joka kärsii vakavista.

asiakaslaki säätää sosiaalihuollon viranomaisen oikeudesta: salassa pidettävien tietojen antamiseen asiakkaan hoidon ja huollon turvaamiseksi salassa pidettäviin tietoihin salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen asiakkaan suostumuksesta riippumatta (L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 812/2000) 6 04.02.2016 STM

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet määritellään laissa. Laki koskee sekä julkista että yksityistä sosiaalihuoltoa. Oikeudet ja velvollisuudet Palvelun laatu. Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa. Kohtelu

Sosiaalihuollon asiakaslaki. Oikeus saada tietoja ja velvollisuus antaa tietoja. Asiakkaalla on oikeus saada tietoja itseään koskevista asioista. Asiakas on myös itse velvollinen antamaan tarvittavat tiedot. Asiakkaalla on oikeus saada tietää, miksi hänen antamiaan tietoja tarvitaan ja mihin niitä käytetään. Asiakkaalle on myös kerrottava, mihin häntä koskevat tiedot talletetaan.

Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä varten kunnan käytettävissä tulee olla riittävästi sosiaalihuollon ammattihenkilöitä sekä muuta asiakastyöhön osallistuvaa henkilöstöä. Jokaisen kunnan käytettävissä tulee olla asiakastyöhön osallistuvan virkasuhteisen sosiaalityöntekijän palveluja.

LAKI SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOISTA – •Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (ShAkL 254/2015) tuli voimaan 1.4.2015, voimaantulo tapahtuu vaiheittain •Laissa säädetään asiakastietojen kirjaamisesta sekä kirjaamiseen liittyvistä velvoitteista sosiaalihuollossa •Lakia sovelletaan sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon palvelunantajiin niiden järjestäessä sosiaalihuoltoa tai antaessa sosiaalipalveluja.